หน้าแรก

การถ่ายโอนภารกิจ

ระบบฐานข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจ
การควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลจุดความร้อน

ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลจุดความร้อน
จากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS และระบบ VIIRS
ในพื้นทีประเทศไทย สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2545 สำหรับระบบ MODIS
และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 สำหรับระบบ VIIRSสถิติไฟป่า

ฐานข้อมูลการเกิดไฟป่าที่บันทึกโดยการปฏิบัติงาน
ดับไฟป่าของหน่วยควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้