รมต.ทส. ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

วันที่ 21 กุมภาพ…