อัตรากำลัง

กรมป่าไม้
จำนวนทั้งสิ้น 504 นาย แบ่งออกเป็น
1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน 96 นาย
2. พนักงานดับไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) จำนวน 200 นาย
– ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 จำนวน 25 นาย
– ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 จำนวน 25 นาย
– ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 3 จำนวน 25 นาย
– ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 นาย
– ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลาง จำนวน 10 นาย
– ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ จำนวน 15 นาย
– สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จำนวน 15 นาย
– สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) จำนวน 15 นาย
– สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จำนวน 15 นาย
– สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) จำนวน 15 นาย
– สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จำนวน 15 นาย
– สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ จำนวน 15 นาย
3. พนักงานดับไฟป่าประจำหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จำนวน 260 นาย