ข่าวกิจกรรม

โครงการวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีพระครูสุภัทรเขตสุนทร                   เจ้าอาวาสวัดม่วง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วย รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส.         ผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทส. หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม  รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม 

ในโอกาศนี้ รมว. ทส. ผู้บริหาร ทส. หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมปลูกต้นไม้ 1010 ต้น พร้อมเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อช่วยกัน          ดูแล รักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

การฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

วันที่ 8 มีนาคม 2565

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า   ณ พาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท ตำบลวังด้ง  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้กล่าวรายงาน ความเป็นมาของหลักสูตรการฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการฯ                        โดยนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กร เครือข่าย          และภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

คิกออฟ  เปิดโครงการ  ชิงเก็บ ลดเผา เปิดยุทธการป้องกันไฟป่า เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

วันที่ 15 มกราคม 2565 ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2565 พร้อม Video Conference ไปยัง 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งรายงานภาพรวมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ และแผนปฏิบัติการรองรับ โดยเน้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติระดับพื้นที่ และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสม