ติดต่อเรา

ส่วนควบคุมไฟป่า
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
ที่อยู่ : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2561-4292 ฝ่ายบริหารทั่วไป, ฝ่ายวิชาการ ต่อ 5767 ฝ่ายส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ต่อ 5064
โทรสาร : 025615127
อีเมลล์ : [email protected]